Unicert Albania

Sekretari Suporti e Departamentit Ekzekutiv

Bëhet fjalë për një Çertifikatë Njohurie dhe Aftësie Profesionale (UNICERT PROFESSIONAL) në sektorin e Sekretarisë së Departamentit e cila mund ti ofrojë individëve që e zotërojnë këtë çertifikatë, një avantazh në tregun e punës, duke pasur parasysh situatën që ndryshon vazhdimisht. Nevoja për të zotëruar një dëshmi të tillë si një parakusht për punësim në sektorin privat por edhe rinovimi i njohurive i personelit aktual të një kompanie, është gjithnjë e në rritje.

 Kjo Çertifikatë i drejtohet personave që janë të interesuar të çertifikohen në këtë fushë dhe është parë shumë e dobishme tek ata që janë në marrëdhënie pune ose dëshirojnë të punojnë në një të ardhme në pozicione sekretarie sepse i përforcon atyre biografinë (CV) e tyre më një çertifikatë njohurie dhe aftësie.

Çertifikimi Sekretari Suporti e Departamentit Ekzekutiv është nën akredim nga Sistemi Kombetar i Akredimit Grek sipas standarteve ndërkombëtare ISO/IEC 1 7024:2012

Quality Policy

Certification Scheme Regulation

Certification Information- Examination material