Unicert Albania

Kushtet që duhet të plotësohen

Kushtet e domosdoshme që duhet të plotësojë një Qendër Testimi janë si  më poshtë:

 • Disponimi të paktën një (1) vëndi të sigurtë dhe të mbyllur për ruajtjen/arkivimin për dokumentat testuese të Organit.
 • Disponim faks (fax) dhe postë elektronike (e-mail)
 • Disponimi i të paktën një (1) hapësire autonome, e veçuar nga hapësirat e tjera, të cilët nuk përdoren për provimet e çertifikimit
 • Sigurimi i të gjithë pjesëmarrësve në proçesin e testimit të çertifikimit (p.sh. të testuarit, vëzhguesit, etj) i kushteve të nevojshme të higjienës dhe sigurisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi.
 • Sigurimi i aksesit të sigurtë i personave me aftësi të kufizuara (P.A.K) nga hyrja në Qendrën e Testimit deri në hapësirën e testimit, nëse janë përmbushur predispozitat e P.A.K.
 • Lidhje interneti ADSL me shpejtësi prej të paktën 2 Mbps.

Kushtet e nevojshme që duhet të plotësojnë Hapësirat e Testimit janë si më poshtë:

 • Të jenë të pajisur në mënyrë të përshtatshme për zhvillimin e rregullt të provimeve (p.sh. poltrona ergonomike dhe tavolina) dhe jo nëntokësore.
 • Mbulimi i kërkesave të sigurisë së zjarrit dhe elektrike.
 • Disponim i ajrosjes natyrale, ndriçimi natyror, ngrohjes dhe ftohjes.
 • Sipërfaqja minimale dy (2) m2 për individin dhe një distancë minimale prej një (1) metri ndërmjet ekranit të kompjuterit dhe  individit .
 • Sasi e mjaftueshme kompjuterash dhe pajisje të nevojshme periferike në zonën e testimit.
 • Sistem operativ i nevojshëm dhe aplikim software në çdo kompjuter aktiv.
 • Instalim i plotë i aplikimeve të testuara me të gjitha informatat më të reja në çdo kompjuter.
 • Sigurimi i aksesit në Internet për secilin kompjuter.
 • Shpejtësia e rrjetit lokal të paktën 100 Mbps.
 • Sigurimi i furnizimit me energji të pandërprerë (UPS).

Për t’u bërë nje kompani Qënder Testimi e Çertifikuar e UNICERT, duhet plotësuar aplikimi i Qëndrës së Testimit Kandiduese (mundeni ta gjeni ketu).

Na kontaktoni përmes telefonit në 210 38 01 129-130 apo në adresën e  e-mail-it info@unicert.gr ku do të merni një informacion të detajuar për të gjitha shërbimet tona, ose online ose me vizitën e përfaqësuesit tonë në hapësirat tuaja.