Unicert Albania

Unicert Advanced

Çertifikata e Njohurive të Përparuara dhe Aftësive P/C  e Universal Certification Solution  - UNICERT, është një vlerë e fortë për biografinë (CV) e një punonjësi ose për këdo tjetër që është në kërkim pune, si në sektorin privat por edhe në atë shtetëror dhe një mjet i vlefshëm për studentët, nxënësit por edhe për profesionistët që dëshirojnë të kenë njohuri  me të detajuara dhe përdorim më familjar të mjeteve të teknologjive të reja.

Niveli i njohurive dhe aftësive që garanton zotërimi i çertifikatës UNICERT ADVANCED përfshin karakteristika të përparuara të aplikimeve të paketës Microsoft Office, të cilat rrisin produktivitetin.

I drejtohet të gjithë atyre që dëshirojnë të përfshijnë në biografinë (CV) e tyre një çertifikatë që i garanton një aftësi të vlefshme për  tregun modern të punës, për menaxherë kompanish që administrata ka vendosur  standarte të përparuara njohurie dhe aftësie, por edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të vërtetojnë njohuritë e tyre në paketën Microsoft Office.

Quality Policy

Certification Scheme Regulation

Certification Information- Examination material