Unicert Albania

Unicert Primary

 

Çertifikatë për Njohje Kompjuterike ose Perdorimi P/C, të njohur nga nga E.O.P.P.E.P. (Organizatë Kombëtare Çertifikimi Kualitetesh dhe Orientimi Profesional) dhe i pranueshëm nga A.S.E.P (Këshilli i Bordit Drejtues) për rekrutim por edhe për çdo ndryshim në Shtetin Grek dhe i akredituar nga E.S.Y.D (Sistemi Kombëtar i Akreditimit ne Greqi) me ISO / IEC 17024:2012.

UNICERT PRIMARY çertifikon nivelin mesatar të një përdoruesi, i cili është i aftë të përdori aplikimet bazë për organiziminin e një zyre, për të qënë efektiv jo vetëm në punën e tij por edhe në përdorimin personal.

Testimi për çertifikatë mbulon subjektet e mëposhtme:

  • Përdorim P/C dhe Menaxhim Arkivash
  • Përpunim Teksti
  • Faqe Kompjuteri
  • Shërbime Interneti
  • Data base
  • Prezantime

Kjo çertifikatë i drejtohet individëve të çdo moshe që dëshirojnë të vërtetojnë njohuritë e tyre në përdorimin e aplikimeve të automatizimit të një zyre menaxheriale  të një kompanie ku administrata ka vendosur standarte të tilla njohurie por edhe për cilindo që dëshiron të ketë njohuri bazë në përdorimin e P/C dhe të aplikimive më të përdorura të një zyre.

Skema e çertifikimit të njohurive informatike ose të përdorimit P/C (UNICERT PRIMARY) është e akredituar nga Sistemi Kombetar i Akredimit Grek sipas standarteve ndërkombëtare ISO/IEC 1 7020:2012, i cili tregon që procesi i çertifikimit kryhet në mënyrë të paanëshme dhe me efikasitet të dokumentuar, ndërkohë që e bën çertifikatën të njohur dhe të pranuar si të barabartë/ekuivalente nga Organet Kombëtare të Akreditimit të shteteve-anëtare te E.A. (European cooperation for Accreditation).

Quality Policy

Certification Scheme Regulation

Certification Information- Examination material